Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TINY LIBRARY

 

Artikel 1 – Begrippen

 

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Aanwijzingen: door Tiny Library verstrekte aanwijzingen geleverd bij het product;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Consument: een consument als bedoeld in artikel 6:230g van het Burgerlijk Wetboek;

Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt zoals uiteengezet in artikel 15;

E-mail: een e-mail verstuurd naar het volgende e-mailadres: info@tinylibrary.nl;

Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden omtrent het gebruik van het Gehuurde door de Huurder; Gehuurde: het gehuurde product of de gehuurde producten, inclusief toebehoren;

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tiny Library en de Huurder voor het gebruik van het Gehuurde door de Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Tiny Library en de Huurder;

Producent: de producent als bedoeld in artikel 6:187 van het Burgerlijk Wetboek;

Tiny Library: Baby Exchangerie B.V., handelend onder de naam Tiny Library, gevestigd aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 27, 1405 HK te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77395743 of een daaraan gelieerde onderneming; en

Website: www.tinylibrary.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Tiny Library en op de Overeenkomst.
 2. Tiny Library is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Huurder hierover schriftelijk informeren. Indien de Huurder een Consument is, is de Huurder in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 3. De algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.

 

Artikel 3 – Aanbod, totstandkoming en annulering

 

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de bestelprocedure via de Website heeft doorlopen en de totstandkoming door Tiny Library schriftelijk is bevestigd.
 3. Tiny Library kan een aanvraag tot een Overeenkomst weigeren, bijvoorbeeld als een kredietwaardigheidsonderzoek daartoe aanleiding geeft. Tiny Library hoeft de exacte reden van weigering niet te geven.
 4. Na totstandkoming van een Overeenkomst heeft Tiny Library te allen tijde voorafgaand aan de levering het recht om de Overeenkomst zonder aansprakelijkheid op te zeggen. In dat geval is Tiny Library niet verplicht meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Huurder zijn gedaan.

 

Artikel 4 – Alternatieven en aanpassing assortiment

 

 1. Het staat Tiny Library vrij om een ander product van gelijke soort, functionaliteit en kwaliteit te leveren. Slechts indien de Huurder een Consument is en aantoont dat het Gehuurde zodanig afwijkt van de Overeenkomst dat hij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Huurder het recht om de Overeenkomst te ontbinden in de zin van dit artikel.
 2. De Huurder stemt ermee in dat Tiny Library elk moment en eenzijdig het soort, aantal of assortiment van producten dat wordt aangeboden kan veranderen.

 

Artikel 5 – Overeenkomst

 

 1. De Huurder krijgt voor de duur van de Overeenkomst de beschikking over het Gehuurde.
 2. De Producent, althans Tiny Library, blijft te allen tijde eigenaar van het Gehuurde.
 3. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en kunnen door de Huurder worden gedownload op de bestelpagina van elk specifiek product van de Website.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de Huurder

 

 1. De Huurder is gehouden om medewerking te verlenen aan Tiny Library en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tiny Library verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan Tiny Library worden aangeleverd. Tiny Library mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.
 3. Het Gehuurde is bestemd voor persoonlijk gebruik, dat wil zeggen voor gebruik door de personen die tot het huishouden van de Huurder behoren. Het is daarom niet toegestaan het Gehuurde aan iemand te verkopen, door te geven of door iemand anders te laten gebruiken dan de hiervoor bedoelde personen.
 4. De Huurder dient om te gaan met het Gehuurde zoals het een goede Huurder betaamt. Hij dient het Gehuurde overeenkomstig de bestemming, Gebruiksvoorwaarden en de Aanwijzingen te gebruiken en geen materiële schade aan het Gehuurde aan te brengen.
 5. De Huurder mag geen wijzigingen van welke aard dan ook aanbrengen aan het Gehuurde, in het bijzonder is het de Huurder niet toegestaan om verbeteringen aan te brengen, etiketten te verwijderen of reparaties te verrichten ten aanzien van het Gehuurde.
 6. Na de duur van de Overeenkomst is de Huurder gehouden het Gehuurde in oorspronkelijke staat aan Tiny Library te retourneren.

 

Artikel 7 – Niet nakomen verplichtingen

 

 1. Tiny Library is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Huurder, indien:
 2. de Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 3. de Huurder surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend;
 4. het faillissement van de Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 5. de Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 6. de Huurder het Gehuurde gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden of de Aanwijzingen;
 7. ten laste van de Huurder beslag wordt gelegd op het Gehuurde;
 8. de Huurder naar het oordeel van Tiny Library misbruik maakt van het Gehuurde of van de dienstverlening van Tiny Library; of
 9. de Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Tiny Library.

 

Artikel 8 – Prijzen en betaling

 

 1. Ingeval Tiny Library een factuur stuurt dient deze te worden betaald binnen zeven dagen na dagtekening van die factuur.
 2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen.
 3. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De Huurder draagt de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de Huurder zijn bestelling kan bevestigen op de Website aan de Huurder kenbaar gemaakt. Bij een besteding van meer dan EUR 100 bij de eerste bestelling draagt Tiny Library de verzendkosten van die bestelling.
 4. De Huurder is borg verschuldigd in de gevallen aangegeven op de Website. De borg wordt in rekening gebracht bij de Huurder op de eerste factuur of bij de eerste afschrijving door middel van automatische incasso. Tiny Library is bevoegd (een deel van) de borg in te houden indien sprake is van een omstandigheid genoemd in de artikelen 11 en 14 van de Algemene Voorwaarden gelijk aan de in die artikelen genoemde bedragen. Indien de Huurder het Gehuurde niet retourneert op de Einddatum op een wijze als bedoeld in artikel 15 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is Tiny Library bevoegd om de gehele borg in te houden. De Huurder krijgt (het resterende deel van) diens borg terug binnen een maand na het einde van de Overeenkomst.
 5. Tiny Library behoudt zich het recht voor om de prijs van het Gehuurde te wijzigen indien de factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder deze factoren zijn onder meer begrepen: prijzen van producenten en leveranciers van Tiny Library, heffingen, belastingen en inflatie. Tiny Library maakt wijzigingen minimaal dertig dagen vóór de ingangsdatum schriftelijk aan de Huurder bekend. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst en de Huurder een Consument is, staat het de Huurder vrij om de Overeenkomst op deze grond te ontbinden.
 6. Voor betaling kan de Huurder uitsluitend gebruik maken van de door Tiny Library op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 7. Ingeval gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, is de Huurder verplicht om bij het afsluiten van de Overeenkomst een machtiging af te geven tot automatische incasso van de maandelijkse kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst en alle andere verschuldigde kosten.
 8. In geval van te late betaling zal de Huurder van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn (op grond van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 9 – Levering van het Gehuurde

 

 1. Tiny Library (i) stuurt het Gehuurde op naar (ii) of levert het Gehuurde af op het door de Huurder opgegeven adres. De Huurder kan het Gehuurde ook ophalen op een door Tiny Library op te geven adres.
 2. Tiny Library kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen in verband hiermee.
 3. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en -tijden zijn geen fatale termijnen.
 4. Tiny Library voert hetgeen is overeengekomen naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Huurder. Tiny Library staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 5. Indien Tiny Library het Gehuurde niet binnen dertig dagen kan leveren, dan stelt Tiny Library de Huurder daarvan per e-mail op de hoogte.
 6. Indien, ongeacht de reden, de Huurder nalaat de (tijdige) levering van het Gehuurde te aanvaarden, dan komen alle door Tiny Library gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Huurder.

 

Artikel 10 – Melden van gebreken en schade na ontvangst

 

 1. Tiny Library levert het Gehuurde schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. De Huurder ontvangt op het moment van levering van het Gehuurde een overzicht van de eventuele beschadigingen aan het Gehuurde waarmee Tiny Library bekend is.
 3. De Huurder dient het Gehuurde direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden voldoet. Klachten van de Huurder met betrekking tot het Gehuurde dienen per E-mail te worden gemeld binnen acht dagen na de datum waarop het Gehuurde is ontvangen. Indien de klacht Tiny Library niet binnen deze termijn bereikt, wordt aangenomen dat het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden voldoet.
 4. De Huurder dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven.
 5. De Huurder kan ook andere klachten per E-mail indienen.
 6. Als de klacht niet kan worden opgelost heeft de Huurder het recht om de klacht voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op http://ec.europa.eu/odr.
 7. Indien Tiny Library meent dat een klacht gegrond is, dan heeft Tiny Library de mogelijkheid het Gehuurde kosteloos te vervangen of, indien vervanging niet mogelijk is, de Huurder een vergoeding te bieden van maximaal het door de Huurder betaalde maandbedrag in verband met het Gehuurde en het Gehuurde terug te nemen.

 

Artikel 11 – Schade en verjaringstermijn

 

 1. De Huurder is gehouden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen nadat de schade is ontstaan of bekend is geworden, per E-mail aan Tiny Library te melden. De Huurder dient een foto van de schade bij te voegen bij de e-mail.
 2. Indien sprake is van schade en slijtage aan het Gehuurde anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Tiny Library, dan behoudt Tiny Library zich het recht voor om de kosten van vervanging of herstel te verhalen op de Huurder. De Huurder kan ter zake een verzekering voor schade afsluiten via de Website.
 3. In geval dat de Huurder betrokken is in een ongeluk met een autostoel dient er zo spoedig mogelijk contact te worden opgenomen met Tiny Library. De Huurder ontvangt een nieuwe autostoel van Tiny Library en een factuur om de schade te verhalen op de autoverzekering.
 4. Alle wettelijke vorderingen van de Huurder jegens Tiny Library die voortvloeien uit schade die te wijten is aan Tiny Library, zullen vervallen na één jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende vordering verschuldigd werd door de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

 1. Elke partij is aansprakelijk voor schade die door de andere partij is geleden in verband met deze overeenkomst, voor zover die partij aansprakelijk is voor deze schade onder de toepasselijke wetgeving.
 2. In de gevallen als genoemd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is tevens de Producent aansprakelijk voor schade die wordt geleden.

 

Artikel 13 – Overmacht

 

 1. In geval van overmacht (in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij.
 2. Indien Tiny Library weet of het vermoeden heeft dat het Gehuurde (deels) niet tijdig geleverd kan worden door overmacht, dan stelt Tiny Library de Huurder daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte.
 3. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, of al meer dan drie maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

 

Artikel 14 – Diefstal of vermissing

 

 1. In geval van vermissing of diefstal van het Gehuurde is de Huurder verplicht om dit binnen 24 uur na ontdekking per E-mail te melden aan Tiny Library en aangifte te doen bij de politie. Tevens is de Huurder verplicht een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan Tiny Library te overleggen.
 2. De Huurder is in het geval van vermissing of diefstal gehouden de schade aan Tiny Library te vergoeden tegen de dagwaarde van het Gehuurde.

 

Artikel 15 – Looptijd en einde Overeenkomst

 

 1. Het Gehuurde wordt voor een minimale periode gehuurd, zoals aangegeven op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na verloop van die minimale periode, of indien daarvan is afgeweken, na verloop van de overeengekomen periode, wordt de huurperiode van het Gehuurde stilzwijgend steeds verlengd met de duur van respectievelijk de minimale periode of de overeengekomen periode.
 2. De Huurder kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Huurder dient de Overeenkomst per E-mail op te zeggen.
 3. Het Gehuurde dient uiterlijk op de Einddatum van de Overeenkomst (i) ter verzending te worden aangeboden bij een postbedrijf, (ii) opgehaald te zijn door Tiny Library of (iii) teruggebracht te zijn door de Huurder op de door Tiny Library aangegeven locatie. De Huurder draagt de verzendkosten voor het retourneren van het Gehuurde. Ingeval Tiny Library het Gehuurde ophaalt, zijn de verzendkosten evenveel als die bij de Huurder in rekening zijn gebracht bij de levering van het Gehuurde aan de Huurder. Indien het Gehuurde niet tijdig door Tiny Library wordt ontvangen of niet-tijdig ter verzending wordt aangeboden, wordt de huurperiode steeds met een maand verlengd.
 4. In geval van opzegging van de Overeenkomst gedurende een maand waarvoor de Huurder al heeft betaald, betaalt Tiny Library het reeds betaalde bedrag voor die maand, verminderd met de waarde die toegekend wordt aan de periode dat de Huurder het Gehuurde heeft gehad gedurende die maand, terug aan de Huurder met inachtneming van de opzegtermijn.

 

Artikel 16 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

 

Artikel 17 – Slotbepalingen; toepasselijk recht en jurisdictie

 

 1. De rechtsbetrekkingen tussen Tiny Library en de Huurder worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen tussen Tiny Library en de Huurder zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam, tenzij een Consument in een andere lidstaat domicilie heeft.
 3. Bij onenigheid over de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

 

*English version*

 

TERMS AND CONDITIONS TINY LIBRARY


Article 1 - Definitions

 

The following terms are used in these terms and conditions:

 

Agreement: the agreement between Tiny Library and the Hirer for the use of the Hired Products as well as any other agreement between Tiny Library and the Hirer;

Conditions of Use: the conditions of use of the Hired Products by the Hirer;

Consumer: a consumer as referred to in article 6:230g of the Dutch Civil Code;

Email: An email sent to the following email address: info@tinylibrary.nl;

End Date: the date on which the Agreement ends as set out in Article 15;

Hired Product: the hired product, or hired products including accessories;

Hirer: every natural person or legal entity that concludes an Agreement;

Instructions: instructions provided by Tiny Library that accompany the product;

Producer: the producer as referred to in Article 6:187 of the Dutch Civil Code;

Terms and Conditions: the present general terms and conditions;

Tiny Library: Baby Exchangerie B.V., trading under the name Tiny Library, with its registered office at Nieuwe 's-Gravelandseweg 27, 1405 HK in Bussum and registered with the Chamber of Commerce under number 77395743 or an affiliated company; and

Website: www.tinylibrary.nl.

 

Article 2 - Applicability

 

 1. These Terms and Conditions apply to all offers and quotations of Tiny Library and to the Agreement.
 2. Tiny Library is entitled to amend or supplement the Terms and Conditions and will inform the Hirer thereof in writing. If the Hirer is a Consumer, the Hirer will in that case be entitled to dissolve the Agreement in accordance with the applicable laws.
 3. The Terms and Conditions of the Hirer are expressly excluded from application.

 

Article 3 - Offer, conclusion and cancellation

 

 1. Offers and price proposals are without obligation and may be cancelled or changed at any time.
 2. The Agreement comes into being after the Hirer has completed the order procedure via the Website and the conclusion has been confirmed in writing by Tiny Library.
 3. Tiny Library may refuse a request for an Agreement, for example if a creditworthiness investigation gives cause to do so. Tiny Library is not required to provide the exact reason for refusal.
 4. After the conclusion of an Agreement Tiny Library has the right to cancel the Agreement at any time prior to delivery without liability. In such event Tiny Library will not be obligated to repay more than any advance payments already made by the Hirer.

 

Article 4 - Alternatives and adaptation of product range

 

 1. Tiny Library is free to deliver another product of similar type, functionality and quality. Only in the event the Hirer is a Consumer and can prove that the Hired Product deviates from the Agreement to such an extent that he cannot reasonably be required to perform, the Hirer will have the right to terminate the Agreement within the meaning of this Clause.
 2. The Hirer agrees that Tiny Library may at any time and unilaterally change the type, number or range of products offered.

 

Article 5 - Agreement

 

 1. The Hirer shall have the use of the Hired Product for the duration of the Agreement.
 2. The Producer, or alternatively, Tiny Library shall remain the owner of the Hired Product.
 3. The Terms of Use apply and can be downloaded by the Hirer from the order page of each specific product of the Website.

 

Article 6 - Obligations of the Hirer

 

 1. The Hirer is obliged to cooperate with Tiny Library and to timely make available all relevant data that are or may be necessary for the execution of the Agreement.
 2. The Hirer himself is responsible for the accuracy, completeness and reliability of the information provided to Tiny Library, also in the event such information is provided to Tiny Library through a third party. Tiny Library may in all instances legitimately rely on such provided information.
 3. The Hirer is intended for personal use, i.e. for use by the persons forming part of the Hirer's household. It is therefore not permitted, to sell, to pass the Hired Product on to anyone or to allow anyone to use it other than the persons referred to above.
 4. The Hirer shall handle the Hired Product as a good Hirer should. He shall use the Hired Product in accordance with its purpose, Conditions of Use and the Instructions and not cause any material damage to the Hired Product.
 5. The Hirer may not make any alterations of any kind to the Hired Product, in particular the Hirer may not make any improvements, remove any labels or make any repairs in respect of the Hired Product.
 6. After the term of the Agreement the Hirer is obliged to return the Hired Product in its original state to Tiny Library.

 

 

Article 7 - Non-compliance with obligations

 

 1. Tiny Library is entitled to terminate the Agreement with immediate effect, in whole or in part, by means of a written notification to the Hirer, in the event that:
 2. the Hirer is in default of fulfilling his obligations under the Agreement;
 3. the Hirer has applied for or been granted a suspension of payments;
 4. the Hirer's bankruptcy is filed or he is declared bankrupt;
 5. the Hirer is placed under guardianship or the debt rescheduling arrangement for natural persons becomes applicable to him;
 6. the Hirer uses the Hired Product contrary to the provisions of these Terms and Conditions, the Conditions of Use or the Instructions;
 7. the Hirer is seized of the Hired Product at his expense;
 8. the Hirer in the opinion of Tiny Library is abusing the Hired Product or the services of Tiny Library; or
 9. the Hirer deliberately provides incorrect information to Tiny Library.

 

Article 8 - Prices and payment

 

 1. In the event Tiny Library sends an invoice, such invoice must be paid within seven days of the date of such invoice.
 2. The agreed prices include VAT and other government levies.
 3. The prices stated on the Website do not include shipping costs. The Hirer will bear the shipping costs. The amount of the shipping costs will be communicated to the Hirer on the Website before the Hirer can confirm his order. When spending more than EUR 100 on the first order, Tiny Library will bear the shipping costs for that order.
 4. The Hirer is liable for a deposit in the cases indicated on the Website. The deposit will be charged to the Hirer on the first invoice or on the first debit by means of direct debit. Tiny Library is entitled to withhold (part of) the deposit in the event of a circumstance mentioned in Clauses 11 or 14 of the Terms and Conditions equal to the amounts specified in those Clauses. In the event the Hirer fails to return the Hired Product on the End Date in a manner as referred to in Clause 15 paragraph 3 of these Terms and Conditions, Tiny Library will be entitled to retain the entire deposit. The Client will receive (the remaining part of) his deposit back within one month after the termination of the Agreement.
 5. Tiny Library reserves the right to change the price of the Hired Product if the factors on which the prices are based change. These factors include, but are not limited to: prices of producers and suppliers of Tiny Library, levies, taxes and inflation. Tiny Library will notify the Hirer in writing of any changes at least thirty days prior to the effective date. In the event the price change takes place within three months after conclusion of the Agreement and the Hirer is a Consumer, the Hirer will be free to dissolve the Agreement on these grounds.
 6. For payment the Hirer can only make use of the payment options offered by Tiny Library on the Website.
 7. If direct debit is used, the Hirer is obligated, when entering into the Agreement, to issue a direct debit authorisation for the monthly costs arising from the Agreement and all other costs owed.
 8. In the event of late payment, the Hirer will be in default by operation of law and will owe statutory interest from the invoice date (pursuant to Article 6:119 of the Civil Code).

 

Article 9 - Delivery of the Hired Product

 

 1. Tiny Library will (i) send the Hired Product to (ii) or deliver the Hired Product to the address provided by the Hirer. The Hirer may also collect the Hired Product from an address specified by Tiny Library.
 2. Tiny Library may make partial deliveries and send partial invoices in connection therewith.
 3. The indicated or agreed delivery periods and times are no deadlines.
 4. Tiny Library will execute that which has been agreed upon to the best of its ability, taking into consideration the justified interests of the Hirer. Tiny Library will not be responsible for achieving any intended result.
 5. In the event Tiny Library is unable to deliver the Hired Product within thirty days, Tiny Library will notify the Hirer by email.
 6. In the event that, for whatever reason, the Hirer fails to accept the (timely) delivery of the Hired Product, all costs incurred by Tiny Library in connection with the offer as well as the additional costs of transportation, safekeeping and storage shall be borne by the Hirer.

 

Article 10 - Reporting of defects and damage after receipt

 

 1. Tiny Library will deliver the Hired Product clean, well maintained and to the extent known or should be known, in a technically proper condition.
 2. At the time of delivery of the Hired Products the Hirer will receive a list of any damages to the Hired Products known to Tiny Library.
 3. The Hirer shall immediately upon delivery inspect the Hired Product and ascertain whether the Hired Product complies with the Agreement and the list referred to in the second paragraph of Clause 10 of the Terms and Conditions. Any complaints from the Hirer regarding the Hired Products must be made by Email within eight days of the date the Hired Products are received. In the event that the complaint does not reach Tiny Library within this period the Hired Party will be deemed to have complied with the Agreement and the list referred to in the second paragraph of Clause 10 of the Terms and Conditions.
 4. The Hirer must describe the complaint clearly and accurately.
 5. The Hirer may also submit other complaints by Email.
 6. If the complaint cannot be resolved, the Hirer has the right to submit the complaint to the online dispute resolution platform of the European Union at http://ec.europa.eu/odr.
 7. In the event that Tiny Library is of the opinion that a complaint is justified, Tiny Library will have the option to replace the Hired Product free of charge or, in the event that replacement is not possible, to compensate the Hirer up to a maximum of the monthly amount paid by the Hirer in connection with the Hired Product and to take back the Hired Product.

 

Article 11 - Damage and limitation period

 

 1. The Hirer is obligated to report any damage to Tiny Library by Email as soon as possible, but at the latest within two days after the damage has occurred or has become known. The Hirer should attach a photograph of the damage to the Email.
 2. In the event of damage and wear and tear to the Hired Product other than as may be expected through normal use, such at the discretion of Tiny Library, Tiny Library reserves the right to recover the costs of replacement or repair from the Hirer. The Hirer may take out insurance for theft and damage through the Website.
 3. When the Hirer is involved in an accident with a rented car seat, the Hirer will receive a new seat and an invoice for the car seat that was involved in the accident.
 4. All legal claims of the Hirer against Tiny Library resulting from damages attributable to Tiny Library, will expire after one year, counting from the date on which the relevant claim became due as a result of the damage causing event.

 

Article 12 - Liability

 

 1. Each party shall be liable for damages suffered by the other party in connection with this Agreement to the extent that that party is liable for such damages under applicable law.
 2. In the cases mentioned in Section 3 of Title 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code, the Producer shall also be liable for any damage suffered.

 

Article 13 - Force majeure

 

 1. In the event of force majeure (within the meaning of Section 6:75 of the Dutch Civil Code) on the part of either party, the performance of the Agreement shall be suspended in whole or in part, without either party being liable to pay the other any compensation.
 2. In the event that Tiny Library is aware or suspects that the Hired Product cannot be delivered on time due to force majeure, Tiny Library will notify the Hirer as soon as possible by email.
 3. If it can be reasonably expected that the force majeure situation will last longer than three months, or has already lasted longer than three months, the other party may dissolve the Agreement with immediate effect and out of court by registered letter, without this giving any right to compensation.

 

Article 14 - Theft or loss

 

 1. In case of loss or theft of the Hirer, the Hirer will be required to report this to Tiny Library by Email within 24 hours of discovery and to file a report with the police. The Hirer will also be required to submit a copy of the police report to Tiny Library.
 2. In the event of loss or theft the Hirer is obliged to compensate Tiny Library for the damage at the current value of the Hirer. The Hirer can take out an insurance for theft and damage through the Website.

 

Article 15 - Duration and termination of Agreement

 

 1. The Hired Product is hired for a minimum period as stated on the Website unless expressly agreed otherwise. Upon expiry of such minimum period, or if otherwise agreed, upon expiry of the agreed period, the rental period of the Hired Product will be tacitly extended each time by the duration of the minimum period or the agreed period respectively.
 2. The Hirer can terminate the Agreement at any time, subject to a notice period of one month. The Hirer must terminate the Agreement by Email.
 3. The Hired Products must by no later than the End Date of the Agreement (i) be presented to a postal service, (ii) be collected by Tiny Library or (iii) be returned by the Hirer to the location specified by Tiny Library. The Hirer will bear the shipping costs of returning the Hired Products. In the event that Tiny Library picks up the Hired Product, the shipping charges will be the same as those charged to the Hirer upon delivery of the Hired Product to the Hirer. In the event that Tiny Library fails to receive the Hired Products in time, or fails to deliver them on time, the rental period will be extended by one month at a time.
 4. In the event of termination of the Agreement during a month for which the Hirer has already paid, Tiny Library shall return to the Hirer the amount already paid for that month, less the value attributed to the period during which the Hirer had the Hirer during that month, subject to the notice period.

 

Article 16 - Invalidity of one or more provisions

 

 1. The invalidity of one of the provisions of the Agreement and/or the Terms and Conditions will not affect the validity of the other provisions of the Agreement and/or the Terms and Conditions.
 2. If and insofar as one of the provisions of the Agreement and/or the Terms and Conditions is invalid or is unacceptable according to the principles of reasonableness and fairness under the given circumstances, a provision shall apply between the parties that is acceptable considering all the circumstances.

 

Article 17 - Final provisions; applicable law and jurisdiction

 

 1. The legal relationships between Tiny Library and the Hirer will exclusively be governed by Dutch law.
 2. All disputes between Tiny Library and the Hirer will be settled by the competent court in Amsterdam, unless a Hirer is domiciled in another member state.
 3. In the event of disagreement about the interpretation of the Terms and Conditions, the Dutch version of the text shall be binding.