Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TINY LIBRARY

 

Artikel 1 – Begrippen

 

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Aanwijzingen: door Tiny Library verstrekte aanwijzingen geleverd bij het product;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Consument: een consument als bedoeld in artikel 6:230g van het Burgerlijk Wetboek;

Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt zoals uiteengezet in artikel 15;

E-mail: een e-mail verstuurd naar het volgende e-mailadres: info@tinylibrary.nl;

Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden omtrent het gebruik van het Gehuurde door de Huurder; Gehuurde: het gehuurde product of de gehuurde producten, inclusief toebehoren;

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tiny Library en de Huurder voor het gebruik van het Gehuurde door de Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Tiny Library en de Huurder;

Producent: de producent als bedoeld in artikel 6:187 van het Burgerlijk Wetboek;

Tiny Library: Baby Exchangerie B.V., handelend onder de naam Tiny Library, gevestigd aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 27, 1405 HK te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77395743 of een daaraan gelieerde onderneming; en

Website: www.tinylibrary.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Tiny Library en op de Overeenkomst.
 2. Tiny Library is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Huurder hierover schriftelijk informeren. Indien de Huurder een Consument is, is de Huurder in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 3. De algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.

 

Artikel 3 – Aanbod, totstandkoming en annulering

 

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de bestelprocedure via de Website heeft doorlopen en de totstandkoming door Tiny Library schriftelijk is bevestigd.
 3. Tiny Library kan een aanvraag tot een Overeenkomst weigeren, bijvoorbeeld als een kredietwaardigheidsonderzoek daartoe aanleiding geeft. Tiny Library hoeft de exacte reden van weigering niet te geven.
 4. Na totstandkoming van een Overeenkomst heeft Tiny Library te allen tijde voorafgaand aan de levering het recht om de Overeenkomst zonder aansprakelijkheid op te zeggen. In dat geval is Tiny Library niet verplicht meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Huurder zijn gedaan.

 

Artikel 4 – Alternatieven en aanpassing assortiment

 

 1. Het staat Tiny Library vrij om een ander product van gelijke soort, functionaliteit en kwaliteit te leveren. Slechts indien de Huurder een Consument is en aantoont dat het Gehuurde zodanig afwijkt van de Overeenkomst dat hij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Huurder het recht om de Overeenkomst te ontbinden in de zin van dit artikel.
 2. De Huurder stemt ermee in dat Tiny Library elk moment en eenzijdig het soort, aantal of assortiment van producten dat wordt aangeboden kan veranderen.

 

Artikel 5 – Overeenkomst

 

 1. De Huurder krijgt voor de duur van de Overeenkomst de beschikking over het Gehuurde.
 2. De Producent, althans Tiny Library, blijft te allen tijde eigenaar van het Gehuurde.
 3. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en kunnen door de Huurder worden gedownload op de bestelpagina van elk specifiek product van de Website.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de Huurder

 

 1. De Huurder is gehouden om medewerking te verlenen aan Tiny Library en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tiny Library verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan Tiny Library worden aangeleverd. Tiny Library mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.
 3. Het Gehuurde is bestemd voor persoonlijk gebruik, dat wil zeggen voor gebruik door de personen die tot het huishouden van de Huurder behoren. Het is daarom niet toegestaan het Gehuurde aan iemand te verkopen, door te geven of door iemand anders te laten gebruiken dan de hiervoor bedoelde personen.
 4. De Huurder dient om te gaan met het Gehuurde zoals het een goede Huurder betaamt. Hij dient het Gehuurde overeenkomstig de bestemming, Gebruiksvoorwaarden en de Aanwijzingen te gebruiken en geen materiële schade aan het Gehuurde aan te brengen.
 5. De Huurder mag geen wijzigingen van welke aard dan ook aanbrengen aan het Gehuurde, in het bijzonder is het de Huurder niet toegestaan om verbeteringen aan te brengen, etiketten te verwijderen of reparaties te verrichten ten aanzien van het Gehuurde.
 6. Na de duur van de Overeenkomst is de Huurder gehouden het Gehuurde in oorspronkelijke staat aan Tiny Library te retourneren.

 

Artikel 7 – Niet nakomen verplichtingen

 

 1. Tiny Library is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Huurder, indien:
 2. de Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 3. de Huurder surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend;
 4. het faillissement van de Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 5. de Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 6. de Huurder het Gehuurde gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden of de Aanwijzingen;
 7. ten laste van de Huurder beslag wordt gelegd op het Gehuurde;
 8. de Huurder naar het oordeel van Tiny Library misbruik maakt van het Gehuurde of van de dienstverlening van Tiny Library; of
 9. de Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Tiny Library.

 

Artikel 8 – Prijzen en betaling

 

 1. Ingeval Tiny Library een factuur stuurt dient deze te worden betaald binnen zeven dagen na dagtekening van die factuur.
 2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen.
 3. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De Huurder draagt de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de Huurder zijn bestelling kan bevestigen op de Website aan de Huurder kenbaar gemaakt. 
 4. De Huurder is borg verschuldigd in de gevallen aangegeven op de Website. De borg wordt in rekening gebracht bij de Huurder op de eerste factuur of bij de eerste afschrijving door middel van automatische incasso. Tiny Library is bevoegd (een deel van) de borg in te houden indien sprake is van een omstandigheid genoemd in de artikelen 11 en 14 van de Algemene Voorwaarden gelijk aan de in die artikelen genoemde bedragen. Indien de Huurder het Gehuurde niet retourneert op de Einddatum op een wijze als bedoeld in artikel 15 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is Tiny Library bevoegd om de gehele borg in te houden. De Huurder krijgt (het resterende deel van) diens borg terug binnen een maand na het einde van de Overeenkomst.
 5. Tiny Library behoudt zich het recht voor om de prijs van het Gehuurde te wijzigen indien de factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder deze factoren zijn onder meer begrepen: prijzen van producenten en leveranciers van Tiny Library, heffingen, belastingen en inflatie. Tiny Library maakt wijzigingen minimaal dertig dagen vóór de ingangsdatum schriftelijk aan de Huurder bekend. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst en de Huurder een Consument is, staat het de Huurder vrij om de Overeenkomst op deze grond te ontbinden.
 6. Voor betaling kan de Huurder uitsluitend gebruik maken van de door Tiny Library op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 7. Ingeval gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, is de Huurder verplicht om bij het afsluiten van de Overeenkomst een machtiging af te geven tot automatische incasso van de maandelijkse kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst en alle andere verschuldigde kosten.
 8. In geval van te late betaling zal de Huurder van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn (op grond van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 9 – Levering van het Gehuurde

 

 1. Tiny Library (i) stuurt het Gehuurde op naar (ii) of levert het Gehuurde af op het door de Huurder opgegeven adres. De Huurder kan het Gehuurde ook ophalen op een door Tiny Library op te geven adres.
 2. Tiny Library kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen in verband hiermee.
 3. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en -tijden zijn geen fatale termijnen.
 4. Tiny Library voert hetgeen is overeengekomen naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Huurder. Tiny Library staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 5. Indien Tiny Library het Gehuurde niet binnen dertig dagen kan leveren, dan stelt Tiny Library de Huurder daarvan per e-mail op de hoogte.
 6. Indien, ongeacht de reden, de Huurder nalaat de (tijdige) levering van het Gehuurde te aanvaarden, dan komen alle door Tiny Library gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Huurder.

 

Artikel 10 – Melden van gebreken en schade na ontvangst

 

 1. Tiny Library levert het Gehuurde schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. De Huurder ontvangt op het moment van levering van het Gehuurde een overzicht van de eventuele beschadigingen aan het Gehuurde waarmee Tiny Library bekend is.
 3. De Huurder dient het Gehuurde direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden voldoet. Klachten van de Huurder met betrekking tot het Gehuurde dienen per E-mail te worden gemeld binnen acht dagen na de datum waarop het Gehuurde is ontvangen. Indien de klacht Tiny Library niet binnen deze termijn bereikt, wordt aangenomen dat het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden voldoet.
 4. De Huurder dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven.
 5. De Huurder kan ook andere klachten per E-mail indienen.
 6. Als de klacht niet kan worden opgelost heeft de Huurder het recht om de klacht voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op http://ec.europa.eu/odr.
 7. Indien Tiny Library meent dat een klacht gegrond is, dan heeft Tiny Library de mogelijkheid het Gehuurde kosteloos te vervangen of, indien vervanging niet mogelijk is, de Huurder een vergoeding te bieden van maximaal het door de Huurder betaalde maandbedrag in verband met het Gehuurde en het Gehuurde terug te nemen.

 

Artikel 11 – Schade en verjaringstermijn

 

 1. De Huurder is gehouden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen nadat de schade is ontstaan of bekend is geworden, per E-mail aan Tiny Library te melden. De Huurder dient een foto van de schade bij te voegen bij de e-mail.
 2. Indien sprake is van schade en slijtage aan het Gehuurde anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Tiny Library, dan behoudt Tiny Library zich het recht voor om de kosten van vervanging of herstel te verhalen op de Huurder. De Huurder kan ter zake een verzekering voor schade afsluiten via de Website.
 3. In geval dat de Huurder betrokken is in een ongeluk met een autostoel dient er zo spoedig mogelijk contact te worden opgenomen met Tiny Library. De Huurder ontvangt een nieuwe autostoel van Tiny Library en een factuur om de schade te verhalen op de autoverzekering.
 4. Alle wettelijke vorderingen van de Huurder jegens Tiny Library die voortvloeien uit schade die te wijten is aan Tiny Library, zullen vervallen na één jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende vordering verschuldigd werd door de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

 1. Elke partij is aansprakelijk voor schade die door de andere partij is geleden in verband met deze overeenkomst, voor zover die partij aansprakelijk is voor deze schade onder de toepasselijke wetgeving.
 2. In de gevallen als genoemd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is tevens de Producent aansprakelijk voor schade die wordt geleden.

 

Artikel 13 – Overmacht

 

 1. In geval van overmacht (in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij.
 2. Indien Tiny Library weet of het vermoeden heeft dat het Gehuurde (deels) niet tijdig geleverd kan worden door overmacht, dan stelt Tiny Library de Huurder daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte.
 3. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, of al meer dan drie maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

 

Artikel 14 – Diefstal of vermissing

 

 1. In geval van vermissing of diefstal van het Gehuurde is de Huurder verplicht om dit binnen 24 uur na ontdekking per E-mail te melden aan Tiny Library en aangifte te doen bij de politie. Tevens is de Huurder verplicht een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan Tiny Library te overleggen.
 2. De Huurder is in het geval van vermissing of diefstal gehouden de schade aan Tiny Library te vergoeden tegen de dagwaarde van het Gehuurde.

 

Artikel 15 – Looptijd en einde Overeenkomst

 

 1. Het Gehuurde wordt voor een minimale periode gehuurd, zoals aangegeven op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na verloop van die minimale periode, of indien daarvan is afgeweken, na verloop van de overeengekomen periode, wordt de huurperiode van het Gehuurde stilzwijgend steeds verlengd met de duur van respectievelijk de minimale periode of de overeengekomen periode.
 2. De Huurder kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Huurder dient de Overeenkomst per E-mail op te zeggen.
 3. Het Gehuurde dient uiterlijk op de Einddatum van de Overeenkomst (i) ter verzending te worden aangeboden bij een postbedrijf, (ii) opgehaald te zijn door Tiny Library of (iii) teruggebracht te zijn door de Huurder op de door Tiny Library aangegeven locatie. De Huurder draagt de verzendkosten voor het retourneren van het Gehuurde. Ingeval Tiny Library het Gehuurde ophaalt, zijn de verzendkosten evenveel als die bij de Huurder in rekening zijn gebracht bij de levering van het Gehuurde aan de Huurder. Indien het Gehuurde niet tijdig door Tiny Library wordt ontvangen of niet-tijdig ter verzending wordt aangeboden, wordt de huurperiode steeds met een maand verlengd.
 4. In geval van opzegging van de Overeenkomst gedurende een maand waarvoor de Huurder al heeft betaald, betaalt Tiny Library het reeds betaalde bedrag voor die maand, verminderd met de waarde die toegekend wordt aan de periode dat de Huurder het Gehuurde heeft gehad gedurende die maand, terug aan de Huurder met inachtneming van de opzegtermijn.

 

Artikel 16 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

 

Artikel 17 – Slotbepalingen; toepasselijk recht en jurisdictie

 

 1. De rechtsbetrekkingen tussen Tiny Library en de Huurder worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen tussen Tiny Library en de Huurder zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam, tenzij een Consument in een andere lidstaat domicilie heeft.
 3. Bij onenigheid over de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.