Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begrippen

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Tiny Library: Tiny Library, gevestigd aan Nieuwe 's-Gravelandseweg 27, 1405 HK te Bussum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77389212 en BTW nummer NL860994776B01 of een daaraan gelieerde onderneming;
Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt zoals uiteengezet in artikel 15;
E-mail: info@tinylibrary.nl;
Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden omtrent het gebruik van het Gehuurde door de Huurder;
Gehuurde: het gehuurde product of de gehuurde producten;
Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tiny Library en Huurder voor het gebruik van het Gehuurde door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Tiny Library en Huurder;
Producent: de producent als bedoeld in artikel 6:187 van het Burgerlijk Wetboek; en
Website: www.tinylibrary.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Tiny Library en op de Overeenkomst.
 2. Tiny Library is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Huurder hierover schriftelijk informeren. De Huurder is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. De algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de bestelprocedure via de Website heeft doorlopen.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. Huurder krijgt voor de duur van de Overeenkomst de beschikking over het Gehuurde.
 2. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en kunnen door de Huurder worden gedownload op de bestelpagina van elk specifiek product van de Website.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Huurder

 1. De Huurder is gehouden om medewerking te verlenen aan Tiny Library en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tiny Library verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan Tiny Library worden aangeleverd. Tiny Library mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.
 3. Het Gehuurde is bestemd voor persoonlijk gebruik, dat wil zeggen voor gebruik door de personen die tot het huishouden van de Huurder behoren. Het is daarom niet toegestaan het Gehuurde aan iemand door te geven of door iemand anders te laten gebruiken dan door de hiervoor bedoelde personen.
 4. De Huurder dient om te gaan met het Gehuurde zoals een goede Huurder betaamt. Hij dient het Gehuurde overeenkomstig de bestemming en de Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.
 5. Na de duur van de Overeenkomst is de Huurder gehouden het Gehuurde in oorspronkelijke staat aan Tiny Library te retourneren.

Artikel 6 - Niet nakomen verplichtingen

Tiny Library is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

 1. Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 2. Huurder surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend;
 3. Het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 5. Huurder het Gehuurde gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden;
 6. Ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op het Gehuurde;
 7. Huurder naar het oordeel van Tiny Library misbruik maakt van het Gehuurde of van de dienstverlening van Tiny Library; of
 8. Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Tiny Library.

Artikel 7 - Prijzen en betaling

 1. Ingeval Tiny Library een factuur stuurt dient deze te worden betaald binnen zeven dagen na dagtekening van die factuur.
 2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen.
 3. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De Huurder draagt de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de Huurder zijn bestelling kan bevestigen op de Website aan de Huurder kenbaar gemaakt. Bij een besteding van meer dan EUR 100 bij de eerste bestelling draagt Tiny Library de verzendkosten.
 4. De Huurder is borg verschuldigd in de gevallen aangegeven op de Website. De borg wordt in rekening gebracht bij de Huurder op de eerste factuur of bij de eerste afschrijving door middel van automatische incasso. Tiny Library is bevoegd (een deel van) de borg in te houden indien sprake is van een omstandigheid genoemd in de artikelen 10 en 13 van de Algemene Voorwaarden gelijk aan de in die artikelen genoemde percentages. Indien Huurder het Gehuurde niet retourneert op de Einddatum op een wijze als bedoeld in artikel 15 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is Tiny Library bevoegd om de gehele borg in te houden. De Huurder krijgt (het resterende deel van) diens borg terug binnen een maand na het einde Overeenkomst.
 5. Gedurende de duur van de Overeenkomst wordt de prijs van het Gehuurde niet gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in het btw-tarief en overige overheidsheffingen.
 6. Voor betaling kan de Huurder uitsluitend gebruik maken van de door Tiny Library op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 7. Ingeval gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, is Huurder verplicht om bij het afsluiten van de Overeenkomst een machtiging af te geven tot automatische incasso van de maandelijkse kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst en alle andere verschuldigde kosten.
 8. In geval van te late betaling zal de Huurder van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn (op grond van artikel 6:119 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek).

Artikel 8 – Levering van het Gehuurde

 1. Tiny Library (i) stuurt het Gehuurde op naar (ii) of levert het Gehuurde af op het door de Huurder opgegeven adres. De Huurder kan het Gehuurde ook ophalen op een door Tiny Library op te geven adres.
 2. Tiny Library kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen in verband hiermee.
 3. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en -tijden zijn geen fatale termijnen.
 4. Tiny Library voert hetgeen is overeengekomen naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Huurder. Tiny Library staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 5. Indien Tiny Library het Gehuurde niet binnen dertig dagen kan leveren, dan stelt Tiny Library de Huurder daarvan per e-mail op de hoogte.
 6. Indien, ongeacht de reden, de Huurder nalaat de (tijdige) levering van het Gehuurde te aanvaarden, dan komen alle door Tiny Library gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Huurder.

Artikel 9 – Melden van gebreken en schade na ontvangst

 1. Tiny Library levert het Gehuurde schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. De Huurder ontvangt op het moment van levering van het Gehuurde een overzicht van de eventuele beschadigingen aan het Gehuurde waarmee Tiny Library bekend is.
 3. De Huurder dient het Gehuurde direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van dit artikel 9 voldoet. Klachten van de Huurder met betrekking tot het Gehuurde dienen per E-mail te worden gemeld binnen acht dagen na de datum waarop het Gehuurde is ontvangen. Indien de klacht Tiny Library niet binnen deze termijn bereikt, wordt geacht dat het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van dit artikel 9 voldoet.
 4. De Huurder dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven.
 5. De Huurder kan ook andere klachten per E-mail indienen.
 6. Als de klacht niet kan worden opgelost heeft Huurder het recht om de klacht voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op http://ec.europa.eu/odr.
 7. Indien Tiny Library meent dat een klacht gegrond is, dan heeft deze de mogelijkheid het Gehuurde kosteloos te vervangen of, indien vervanging niet mogelijk is, de Huurder een vergoeding te bieden van maximaal het door de Huurder betaalde maandbedrag in verband met het Gehuurde en het Gehuurde terug te nemen.

Artikel 10 – Schade en verjaringstermijn

 1. De Huurder is gehouden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, per E-mail aan Tiny Library te melden. De Huurder dient een foto van de schade bij te voegen bij de e-mail.
 2. Indien sprake is van schade en slijtage aan het Gehuurde anders dan is te verwachten door normaal gebruik, verbeurt de Huurder een boete van 15% van de nieuwwaarde van het Gehuurde, of, wanneer 15% onredelijk is, een redelijk percentage van de nieuwwaarde van het Gehuurde.
 3. Alle wettelijke vorderingen van de Huurder jegens Tiny Library die voortvloeien uit schade die te wijten is aan Tiny Library, zullen vervallen na één jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende vordering verschuldigd werd door de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Elke partij is aansprakelijk voor schade die door de andere partij is geleden in verband met deze overeenkomst, voor zover die partij aansprakelijk is voor deze schade onder de toepasselijke wetgeving.
 2. In de gevallen als genoemd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 is tevens de Producent aansprakelijk voor schade die wordt geleden.

Artikel 12 - Overmacht

 1. In geval van overmacht (in de zin van artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij.
 2. Indien Tiny Library weet of het vermoeden heeft dat het Gehuurde (deels) niet tijdig geleverd kan worden door overmacht, dan stelt Tiny Library de Huurder daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte.
 3. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, of al meer dan drie maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

Artikel 13 – Diefstal of vermissing

 1. In geval van vermissing of diefstal van het Gehuurde is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur per E-mail te melden aan Tiny Library en aangifte te doen.
 2. Huurder is in het geval van vermissing of diefstal een eigen risico verschuldigd van 30% van de nieuwwaarde van het Gehuurde.


Artikel 14 – Eigendom en overdracht

 1. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Tiny Library.
 2. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids) recht op het Gehuurde te vestigen of te verlenen.
 3. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde op enigerlei wijze te wijzigen.
 4. De Huurder mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden.

Artikel 15 – Looptijd en einde Overeenkomst

 1. Het Gehuurde wordt voor een minimale periode gehuurd, zoals aangegeven gehuurd, zoals aangegeven op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na verloop van die minimale periode, of indien daarvan is afgeweken, na verloop van de overeengekomen periode, wordt de huurperiode van het Gehuurde stilzwijgend steeds verlengd met de duur van respectievelijk de minimale periode of de overeengekomen periode.
 2. De Huurder kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Huurder dient de Overeenkomst per E-mail op te zeggen.
 3. Het Gehuurde dient uiterlijk op de Einddatum van de Overeenkomst (i) ter verzending te worden aangeboden bij een postbedrijf, (ii) opgehaald te zijn door Tiny Library of (iii) teruggebracht te zijn door de Huurder op de door Tiny Library aangegeven locatie. De Huurder draagt de verzendkosten voor het retourneren van het Gehuurde. Ingeval Tiny Library het Gehuurde ophaalt, zijn de verzendkosten evenveel als die bij de Huurder in rekening zijn gebracht bij de levering van het Gehuurde aan de Huurder. Indien het Gehuurde niet tijdig door Tiny Library wordt ontvangen of niet-tijdig ter verzending wordt aangeboden, wordt de huurperiode steeds met een maand verlengd.
 4. In geval van opzegging van de Overeenkomst gedurende een maand waarvoor de Huurder al heeft betaald, betaalt Tiny Library het reeds betaalde bedrag voor die maand, verminderd met de waarde die toegekend wordt aan de periode dat de Huurder het Gehuurde heeft gehad gedurende die maand, terug aan de Huurder.

Artikel 16 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. De rechtsbetrekkingen tussen Tiny Library en de Huurder worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Tiny Library en de Huurder zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam, tenzij een consument in een andere lidstaat domicilie heeft.

 

  Bekijk onze producten