Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Tiny Library: Tiny Library, gevestigd aan Nijverheidslaan 9, 1382 LE te Weesp ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77389212 en BTW nummer NL860994776B01 of een daaraan gelieerde onderneming;

Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt zoals uiteengezet in artikel 15;

E-mail: klantenservice@tinylibrary.nl;

Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden omtrent het gebruik van het Gehuurde door de Huurder;

Gehuurde: het gehuurde product of de gehuurde producten;

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tiny Library en Huurder voor het gebruik van het Gehuurde door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Tiny Library en Huurder;

Producent: de producent als bedoeld in artikel 6:187 van het Burgerlijk Wetboek; en

Website: www.tinylibrary.nl.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Tiny Library en op de Overeenkomst.
 2. Tiny Library is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Huurder hierover schriftelijk informeren. De Huurder is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. De algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.

ARTIKEL 3 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de bestelprocedure via de Website heeft doorlopen.
 3. Tiny Library behoudt ten alle tijden, naast de bovengenoemde punten, het recht de overeenkomst ook zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

 1. Huurder krijgt voor de duur van de Overeenkomst de beschikking over het Gehuurde.
 2. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en kunnen door de Huurder worden gedownload op de bestelpagina van elk specifiek product van de Website.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. De Huurder is gehouden om medewerking te verlenen aan Tiny Library en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tiny Library verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan Tiny Library worden aangeleverd. Tiny Library mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.
 3. Het Gehuurde is bestemd voor persoonlijk gebruik, dat wil zeggen voor gebruik door de personen die tot het huishouden van de Huurder behoren. Het is daarom niet toegestaan het Gehuurde aan iemand door te geven of door iemand anders te laten gebruiken dan door de hiervoor bedoelde personen.
 4. De Huurder dient om te gaan met het Gehuurde zoals een goede Huurder betaamt. Hij dient het Gehuurde overeenkomstig de bestemming en de Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.
 5. Na de duur van de Overeenkomst is de Huurder gehouden het Gehuurde in oorspronkelijke staat aan Tiny Library te retourneren.

ARTIKEL 6 - NIET NAKOMEN VERPLICHTINGEN

Tiny Library is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

 1. Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 2. Huurder surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend;
 3. Het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 5. Huurder het Gehuurde gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden;
 6. Ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op het Gehuurde;
 7. Huurder naar het oordeel van Tiny Library misbruik maakt van het Gehuurde of van de dienstverlening van Tiny Library; of
 8. Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Tiny Library.

ARTIKEL 7 - PRIJZEN EN BETALING

 1. Ingeval Tiny Library een factuur stuurt dient deze te worden betaald binnen zeven dagen na dagtekening van die factuur.
 2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen.
 3. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De Huurder draagt de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de Huurder zijn bestelling kan bevestigen op de Website aan de Huurder kenbaar gemaakt. Bij een besteding van meer dan EUR 100 bij de eerste bestelling draagt Tiny Library de verzendkosten.
 4. De Huurder is borg verschuldigd in de gevallen aangegeven op de Website. De borg wordt in rekening gebracht bij de Huurder op de eerste factuur of bij de eerste afschrijving door middel van automatische incasso. Tiny Library is bevoegd (een deel van) de borg in te houden indien sprake is van een omstandigheid genoemd in de artikelen 10 en 13 van de Algemene Voorwaarden gelijk aan de in die artikelen genoemde percentages. Indien Huurder het Gehuurde niet retourneert op de Einddatum op een wijze als bedoeld in artikel 15 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is Tiny Library bevoegd om de gehele borg in te houden. De Huurder krijgt (het resterende deel van) diens borg terug binnen een maand na het einde Overeenkomst.
 5. Gedurende de duur van de Overeenkomst wordt de prijs van het Gehuurde niet gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in het btw-tarief en overige overheidsheffingen.
 6. Voor betaling kan de Huurder uitsluitend gebruik maken van de door Tiny Library op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 7. Ingeval gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, is Huurder verplicht om bij het afsluiten van de Overeenkomst een machtiging af te geven tot automatische incasso van de maandelijkse kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst en alle andere verschuldigde kosten.
 8. In geval van te late betaling zal de Huurder van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn (op grond van artikel 6:119 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek).

ARTIKEL 8 – LEVERING VAN HET GEHUURDE EN EIGEN RISICO

 1. Tiny Library (i) stuurt het Gehuurde op naar (ii) of levert het Gehuurde af op het door de Huurder opgegeven adres. De Huurder kan het Gehuurde ook ophalen op een door Tiny Library op te geven adres.
 2. Tiny Library kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen in verband hiermee.
 3. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en -tijden zijn geen fatale termijnen.
 4. Tiny Library voert hetgeen is overeengekomen naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Huurder. Tiny Library staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 5. Indien Tiny Library het Gehuurde niet binnen dertig dagen kan leveren, dan stelt Tiny Library de Huurder daarvan per e-mail op de hoogte.
 6. Indien, ongeacht de reden, de Huurder nalaat de (tijdige) levering van het Gehuurde te aanvaarden, dan komen alle door Tiny Library gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Huurder.
 7. Op het moment dat het Gehuurde is geleverd, gaat het risico hiervan over op de Huurder.

ARTIKEL 9 – MELDEN VAN GEBREKEN EN SCHADE NA ONTVANGST

 1. Tiny Library levert het Gehuurde schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. De Huurder ontvangt op het moment van levering van het Gehuurde een overzicht van de eventuele beschadigingen aan het Gehuurde waarmee Tiny Library bekend is.
 3. De Huurder dient het Gehuurde direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van dit artikel 9 voldoet. Klachten van de Huurder met betrekking tot het Gehuurde dienen per E-mail te worden gemeld binnen acht dagen na de datum waarop het Gehuurde is ontvangen. Indien de klacht Tiny Library niet binnen deze termijn bereikt, wordt geacht dat het Gehuurde aan de Overeenkomst en het overzicht als bedoeld in het tweede lid van dit artikel 9 voldoet.
 4. De Huurder dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven.
 5. De Huurder kan ook andere klachten per E-mail indienen.
 6. Als de klacht niet kan worden opgelost heeft Huurder het recht om de klacht voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op http://ec.europa.eu/odr.
 7. Indien Tiny Library meent dat een klacht gegrond is, dan heeft deze de mogelijkheid het Gehuurde kosteloos te vervangen of, indien vervanging niet mogelijk is, de Huurder een vergoeding te bieden van maximaal het door de Huurder betaalde maandbedrag in verband met het Gehuurde en het Gehuurde terug te nemen.

ARTIKEL 10 – SCHADE EN VERJARINGSTERMIJN

 1. De Huurder is gehouden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, per E-mail aan Tiny Library te melden. De Huurder dient een foto van de schade bij te voegen bij de e-mail.
 2. Indien sprake is van schade en slijtage aan het Gehuurde anders dan is te verwachten door normaal gebruik, verbeurt de Huurder een boete van 50% van de nieuwwaarde van het Gehuurde, of, wanneer 50% onredelijk is, een redelijk percentage van de nieuwwaarde van het Gehuurde.
 3. Alle wettelijke vorderingen van de Huurder jegens Tiny Library die voortvloeien uit schade die te wijten is aan Tiny Library, zullen vervallen na één jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende vordering verschuldigd werd door de schadeveroorzakende gebeurtenis.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Elke partij is aansprakelijk voor schade die door de andere partij is geleden in verband met deze overeenkomst, voor zover die partij aansprakelijk is voor deze schade onder de toepasselijke wetgeving.
 2. Als Huurder het Gehuurde in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.
 3. Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van het Gehuurde dient direct contact te worden opgenomen met Tiny Library klantenservice: klantenservice@tinylibrary.nl
 4. Het gebruik van het Gehuurde door Huurder is volledig voor eigen risico van Huurder.
 5. Tiny Library is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden (letsel)schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Tiny Library.
 6. De aansprakelijkheid van Tiny Library voor schade die bij uitvoering van de Overeenkomst of anderszins ten gevolge van het handelen van Tiny Library aan de zijde van Huurder ontstaat, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een maximum van het bedrag dat ingevolge de relevante verzekering van Tiny Library zou worden uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken en/of personen, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 7. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan het Gehuurde.
 8. Huurder vrijwaart Tiny Library voor aanspraken van derden, inclusief overheidsinstanties, tot verhaal van schade die werd en/of wordt geleden als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde Gehuurde, waaronder begrepen gebrekkige veiligheid daarvan in de zin van regelgeving met betrekking tot productenaansprakelijkheid, en tot verhaal van schade, inclusief boetes, ten gevolge van enig (niet) handelen van de Huurder bij de nakoming van de Overeenkomst
 9. Huurder vrijwaart Tiny Library voor alle aanspraken van derden, ingeval er door verwijtbaar gedrag van Huurder schade wordt toegebracht aan derden en/of materialen van derden.
 10. Indien Huurder in de uitvoering van de Overeenkomst door zijn verwijtbaar gedrag schade toebrengt aan het Gehuurde, dan is Tiny Library gerechtigd om Huurder aansprakelijk te stellen voor de schade.
 11. De Huurder verplicht zich ertoe Tiny Library te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het Gehuurde af te wijzen en Tiny Library hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan op straffe van verval van verzekeringsdekking en een boete nader te bepalen door Tiny Library, maar met een maximale hoogte van € 2.000,- (tweeduizend EURO). De Huurder is verplicht het Gehuurde correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de Huurder de verplichting, op straffe van een boete die nader te bepalen is door Tiny Library, maar met een maximum van € 2.000,- (tweeduizend EURO), om:
  1. het Gehuurde overeenkomstig de veiligheids- en bedieningsvoorschriften die bij het Product zijn meegeleverd, of beschikbaar zijn op de Website, te gebruiken.;        
  2. het Gehuurde slechts voor die doeleinden te gebruiken waarvoor het bestemd is;
  3. aanspraken van derden op het Gehuurde af te wijzen en Tiny Library hiertegen te vrijwaren;
  4. geen veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen; 
  5. zorg te dragen dat het Gehuurde niet toegankelijk is voor onbevoegden;
  6. na afloop van de verhuurperiode het Gehuurde schoon en in goede staat aan Tiny Library te retourneren;
  7. alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde door Huurder of derden, te zullen vergoeden.
 12. In de gevallen als genoemd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 is tevens de Producent aansprakelijk voor schade die wordt geleden.

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht (in de zin van artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij.
 2. Indien Tiny Library weet of het vermoeden heeft dat het Gehuurde (deels) niet tijdig geleverd kan worden door overmacht, dan stelt Tiny Library de Huurder daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte.
 3. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, of al meer dan drie maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

ARTIKEL 13 – DIEFSTAL OF VERMISSING

 1. In geval van vermissing of diefstal van het Gehuurde is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur per E-mail te melden aan Tiny Library en aangifte te doen.
 2. Huurder is in het geval van vermissing of diefstal een eigen risico verschuldigd van 80% van de nieuwwaarde van het Gehuurde.

ARTIKEL 14 – EIGENDOM EN OVERDRACHT

 1. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Tiny Library.
 2. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids) recht op het Gehuurde te vestigen of te verlenen.
 3. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde op enigerlei wijze te wijzigen.
 4. De Huurder mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden.

ARTIKEL 15 – LOOPTIJD EN EINDE OVEREENKOMST

 1. Het Gehuurde wordt voor een minimale periode gehuurd, zoals aangegeven gehuurd, zoals aangegeven op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na verloop van die minimale periode, of indien daarvan is afgeweken, na verloop van de overeengekomen periode, wordt de huurperiode van het Gehuurde stilzwijgend steeds verlengd met de duur van respectievelijk de minimale periode of de overeengekomen periode.
 2. De Huurder kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Huurder dient de Overeenkomst per E-mail op te zeggen.
 3. Het Gehuurde dient uiterlijk op de Einddatum van de Overeenkomst (i) ter verzending te worden aangeboden bij een postbedrijf, (ii) opgehaald te zijn door Tiny Library of (iii) teruggebracht te zijn door de Huurder op de door Tiny Library aangegeven locatie. De Huurder draagt de verzendkosten voor het retourneren van het Gehuurde. Ingeval Tiny Library het Gehuurde ophaalt, zijn de verzendkosten evenveel als die bij de Huurder in rekening zijn gebracht bij de levering van het Gehuurde aan de Huurder. Indien het Gehuurde niet tijdig door Tiny Library wordt ontvangen of niet-tijdig ter verzending wordt aangeboden, wordt de huurperiode steeds met veertien dagen verlengd.
 4. In geval van opzegging van de Overeenkomst gedurende een maand waarvoor de Huurder al heeft betaald, betaalt Tiny Library het reeds betaalde bedrag voor die maand, verminderd met de waarde die toegekend wordt aan de periode dat de Huurder het Gehuurde heeft gehad gedurende die maand, terug aan de Huurder. 

ARTIKEL 16 - HERROEPINGSRECHT

 1. De Huurder heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de Huurder de bestelling heeft geplaatst op de website.
 2. Wanneer de huurperiode van start gaat binnen de herroepingsperiode, doet de consument afstand van haar herroepingsrecht.
 3. Indien de Huurder gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Huurder via het e-mailadres van de klantenservice (klantenservice@tinylibrary.nl) aan Tiny Library te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De Huurder dient in deze e-mail te vermelden: het bestelnummer, een omschrijving van het te retourneren product, naam, adres en telefoonnummer van de Huurder.
 4. Doet de Huurder via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Tiny Library na ontvangst van de e-mail de Huurder een bevestiging.
 5. Nadat de Huurder Tiny Library heeft gemeld gebruik te maken van het recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de Huurder het product binnen 3 dagen naar Tiny Library terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele (onbeschadigde) verpakking.
 6. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat de Huurder overeenkomstig artikel 10 aan Tiny Library heeft betaald.
 7. Indien de Huurder de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de Huurder.
 8. Het risico van de retourzending rust bij de Huurder.
 9. Tiny Library zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Huurder een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs) restitueren. Indien de Huurder een deel van de bestelling wel houdt, zijn de verzendkosten voor rekening van de Huurder.

ARTIKEL 17 – TINY CARE SCHADEDEKKING

 1. Als de Huurder Tiny Care als add-on aanschaft, wordt de aansprakelijkheid van de Huurder voor een schadegebeurtenis gedekt tot een schadebedrag van maximaal €750, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  1. Huurder gebruikt het Gehuurde volgens de handleiding, die door Tiny Library beschikbaar is gesteld in de doos of op de website.
  2. Voor schade aan Bakfietsen wordt de aansprakelijkheid van de Huurder niet verminderd. Hiervoor dient een aparte dekking te worden afgesloten.
  3. De gehuurde moet ook de volledige huur betalen voor de maand waarin de schade is gemeld. 
 2. Andere verliezen of schade worden niet gedekt door Tiny Care; bijvoorbeeld diefstal, verlies (zowel opzettelijk als per ongeluk) of opzettelijke schade (bijvoorbeeld opzettelijk misbruik van het item). In dit geval worden de kosten voor de reparatie of het vervangen van een onderdeel doorbelast op de Huurder. 

 3. Tiny Care geldt niet voor schade, verlies of diefstal van het Gehuurde op vakantie. In dit geval valt de schade of verlies onder de dekking van jouw reisverzekering. 

 4. Indien het gehuurde item geen dekking heeft via Tiny Care, worden de schadekosten niet verminderd volgens de bovenstaande bepalingen en wordt het volledige schadebedrag in rekening gebracht. Als dit bedrag de restwaarde overschrijdt, zal de restwaarde worden betaald.

 5. Tiny Care kan slechts eenmaal worden gebruikt voor elk respectief gehuurd item. De klant moet Tiny Library onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele schade aan het Gehuurde waarvoor Tiny Care is aangeschaft.

ARTIKEL 18 – ONGELDIGHEID VAN EEN OF MEER BEPALINGEN

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 1. De rechtsbetrekkingen tussen Tiny Library en de Huurder worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Tiny Library en de Huurder zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam, tenzij een consument in een andere lidstaat domicilie heeft.